Polityka prywatności

Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Pana/Panią o zasadach przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani w związku z tym prawach. Zależy nam, aby miał Pan/Pani kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług. Dlatego też, działając na podstawie art. 13 RODO prosimy Pana/Panią o zapoznanie z poniższymi informacjami: Informacja 
o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Jachttravel.pl Sp. z o. o.
  z siedzibą 
w Mikołajkach, Górkło 6, 11-730 Mikołajki, o numerze NIP: 9512498261. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres 
e-mail: booking@jaktuladnie.com.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy najmu jachtu.
 3. Dane osobowe klienta będą przetwarzane w przypadku realizacji płatności za rezerwację dokonywaną w trybie online w systemie rezerwacyjnym na stronie internetowej www.jaktuladnie.com. Operatorem kart płatniczych oraz płatności online jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Ponadto, dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Jachttravel.pl w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest prowadzenie wobec Klienta marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu materiałów oraz informacji związanych 
z działalnością Jachttravel.pl, 
w tym poprzez wysyłanie na podany przez Najemcę adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), o ile Klient wyrazi dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera (wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego pola 

w formularzu zamówienia).
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w komparycji umowy świadczenia Usługi jest obowiązkowe, w związku z czym ich niepodanie stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.
 6. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej, Klientowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres: booking@jaktuladnie.com, przy czym możliwość cofnięcia zgody na Newsletter będzie możliwa każdorazowo przy otrzymaniu Newslettera poprzez kliknięcie w przycisk „Wypisz się
  z Newslettera”
 7. Administrator nie będzie udostępniać danych Klienta podmiotom trzecim, chyba że będzie to niezbędne dla wykonania umowy lub będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub będzie to konieczne z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności celem dochodzenia roszczeń 
i obrony przed roszczeniami.
 8. Administrator przewiduje powierzenie danych osobowych Klienta następującym kategoriom podmiotów przetwarzających
  w rozumieniu art. 28 RODO: 1) świadczącym usługi informatyczne (wykonywanie zleceń związanych z funkcjonowaniem Serwisu, naprawą awarii Serwisu itp.), 2) dostarczającym hosting (serwery, na których będą gromadzone pliki i dane związane
  z funkcjonowaniem Serwisu), 3) świadczącym usługi marketingowo-reklamowe, w tym wysyłkę Newslettera w imieniu Jachttravel.pl.
 9. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji postanowień umowy najmu i po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (tj. do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustania obowiązku przechowywania dokumentacji rachunkowej zgodnie z ustawą 
o rachunkowości).
 10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Ponadto, Klientowi przysługuje – w granicach przewidzianych w RODO – prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych.
 12. Celem skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt mailowy pod adresem 
e-mail booking@jaktuladnie.com.
 13. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 14. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
w tym nie będą profilowane.